Feb 26, 2011

4-5 иастай хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, нийгэмшил

муу зуршлаас зайлсхийх

·         өөрийн болон бусдын сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч сургах

·         өөрийн болон бусдын зөв, бурууг ялгах

·         аливаа зүйлийг бие даан хийх эрмэлзэлтэй болгох

·         хүрээлэн буй орчны тааламжтай ба тааламжгүйг ялган илэрхийлж сургах.

No comments:

Post a Comment