May 21, 2011

4-5 насны хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, нийгэмшил

  1. Муу зуршлаас зайлсхийх
  2. Өөрийн болон бусдын сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч сургах
  3. Өөрийн болон бусдын зөв, бурууг ялгах
  4. Аливаа зүйлийг бие даан хийх эрмэлзэлтэй болгох
  5. Хүрээлэн буй орчны тааламжтай ба тааламжгүйг ялган илэрхийлж сургах.

 

No comments:

Post a Comment