May 21, 2011

6-7 насны хүүхдийн сэтгэл хөдлөл, нийгэмшил

  1. Бусдын санаа бодлыг хүлээн авч, өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэхэд сургах.
  2. Орчны сайхан муухай, сайн мууг ялгаж үнэлгээ дүгнэлт өгөх
  3. Хамт олны хүсэл, сонирхол, шаардлагад нийцүүлэн дүрэм журмыг сахих
  4. Бусдын хийж бүтээсэн зүйлийг хайрлаж, хамгаалдаг байх.

 

No comments:

Post a Comment